ریش تراش‌های سه تیغ و صفر زن ضد آب:

ریش تراش‌های شارژ و برق زیر دوشی: