8%-
۸%- قیمت اصلی ۱۹۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۸۳,۰۰۰ تومان است.
13%-
۱۳%- قیمت اصلی ۲۱۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۸۹,۰۰۰ تومان است.
17%-
۱۷%- قیمت اصلی ۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۹۹,۰۰۰ تومان است.