19%-
۱۹%- قیمت اصلی ۲۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۸,۰۰۰ تومان است.
14%-
۱۴%- قیمت اصلی ۱۹۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۰,۰۰۰ تومان است.
19%-
۱۹%- قیمت اصلی ۲۷۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۲۶,۰۰۰ تومان است.