13%-
۱۳%- قیمت اصلی ۱۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۶۴,۰۰۰ تومان است.
8%-
۸%- قیمت اصلی ۱۹۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۸۳,۰۰۰ تومان است.
13%-
۱۳%- قیمت اصلی ۲۱۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۸۹,۰۰۰ تومان است.